नमस्कार

नमस्कार

Pages

Sunday, 11 July 2010

विचारचक्र...

एकटंच असतं. चार असती तर निदान एकमेकांना धरून तरी चालली असती! पण हे बिचारं एकटंच. सैरावैरा मग धावत असतं.
शोलेतल्या धर्मेंद्राच्या चाकासारखं.
पण नशीब म्हणायचं हे माझं चक्र धावतं...
दलदलीत फसलेल्या चक्राचं आणि त्याच्या वाहकाचं, इतिहासात काय झालं ह्याची मी काय नवीन आठवण करून देणार!

No comments: